Официални правила паркинг

Правила за паркиране

 1. Настоящите правила за паркиране („Правилата“) влизат в сила считано от 0.00 часа на 11.2018 г. и уреждат достъпа и престоя на превозни средства на паркинга на търговски център PLOVDIV PLAZA, находящ се на ул. Д-р Георги Странски 3, Пловдив („Паркингът“);
 2. Правилата са одобрени и приети от дружеството, отговорно за управлението на Паркинга, “ПЛОВДИВ ПЛАЗА ЕАД, дружество учредено и действащо съгласно законите на Република България, с адрес на управление: гр. Пловдив, район Източен, ул. „Д-р Георги Странски“ № 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 160074440, представлявано от Георгиус Константину;
 3. Настоящите Правила се прилагат по отношение на всички посетители на Паркинга, които са влезли с превозно средство в Паркинга („Посетителите“);
 4. PLOVDIV PLAZA има право да изменя Правилата изцяло по своя преценка, като всяко изменение обвързва Посетителите от датата на тяхното публикуване на уебсайта www.plovdivplaza.bg.

Достъп до паркинга

 1. За да получи достъп до Паркинга, Посетителят следва да получи билет за паркиране от машините за билети, намиращи се на входовете на Паркинга. Чрез влизане в Паркинга с превозно средство се счита, че Посетителят е приел настоящите Правила и се е задължил да ги спазва.
 2. Достъпът на Посетителите до Паркинга не гарантира на Посетителите свободно паркомясто. Липсата на такова не отменя всички задължения на Посетителите, описани тук.

Ползване на паркинга

 1. Всеки билет за паркиране, получен от Посетител на входа на Паркинга, дава право на Посетителя на достъп до Паркинга, паркиране и напускане на Паркинга само с едно превозно средство. След влизане в Паркинга, Посетителят се задължава да спазва изцяло настоящите Правила.
 2. Посетителят се задължава да управлява, паркира и да се грижи за превозното си средство на територията на Паркинга в пълно съответствие с настоящите Правила и при спазване на всички пътни знаци, инсталирани в Паркинга, разпоредбите на приложимото пътно законодателство и наредбите към него. Посетителят се задължава напълно да спазва инструкциите на PLOVDIV PLAZA и неговите представители, както и на охранителите на Паркинга.
 3. В случай, че PLOVDIV PLAZA или което и да е трето лице претърпи вреда и/или в случай на наложени санкции от компетентни органи, поради неспазване на забраната по настоящата точка 5, Посетителят ще бъде отговорен и следва напълно да обезщети PLOVDIV PLAZA и/или всяко трето лице за всички преки или непреки претърпени вреди в резултат на нарушаване на забраната.
 4. Посетителят се задължава да паркира превозното средство само и единствено на обозначените паркоместа, маркирани в Паркинга. Посетителите нямат право да паркират на паркоместа, запазени за хора с увреждания, освен в случаите по т. 7 по-долу. В допълнение, PLOVDIV PLAZA си запазва правото да ограничава достъпа до определени паркоместа по своя преценка, като в този случай Посетителите нямат право да паркират и на тези места с ограничен достъп.

Изрично се забранява каквито и да е превозни средства да спират или паркират на алеите, входовете и общо на всякакви други места, които не са предвидени като паркоместа.

 1. Посетителите, които притежават карти за преференциално паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания („Картите“), издадени по силата на Закона за движение по пътищата, имат право да паркират на свободните паркоместа, които са надлежно обозначени като места за хора с увреждания. Тези посетители са задължени да поставят Картата на видно място на предното стъкло на превозното средство през целия им престой в Паркинга, като при всички случаи хората с увреждания, на чието име са издадени Картите, следва да са били в превозното средство при влизането в Паркинга, независимо дали като Посетител или като лице, което се придвижва със съответното превозно средство.
 2. Посетителите на Паркинга имат право да управляват превозното средство на територията на Паркинга с максимална скорост от 20 км/ч.
 3. Посетителите нямат право на територията на Паркинга да използват огън, възпламенителни средства и вещества, да пушат, да консумират алкохол, ненужно да форсират и използват двигателя, да паркират превозното средство с отворен резервоар, да зареждат превозното средство с гориво, да почистват превозното средство и да източват течности за охлаждане на двигателя на превозното средство, както и да поставят каквото и да било, което затруднява видимостта, преминаването или паркирането на превозните средства в Паркинга.

Напускане на паркинга

 1. 10. Максимално позволеният непрекъснат престой в Паркинга за едно превозно средство е 6 (шест часа). В случай на превишаване на максимално позволения престой по тази точка 10, Посетителят продължава да бъде обвързан с настоящите Правила до момента на напускане на превозното средство от Паркинга и до момента на заплащане от страна на Посетителя на всички такси. Посетителят приема, че PLOVDIV PLAZA има право да премахне превозното средство от Паркинга след изтичане на максимално допустимия престой на разноски на Посетителя. В горния случай, Посетителят незабавно следва да заплати всички и всякакви такси съгласно Правилата и да плати всички направени разходи по премахване на превозното средство на PLOVDIV PLAZA.

Допълнителни задължения за плащане

 1. В случай на нарушение на задълженията по настоящите Правила от страна на Посетител, PLOVDIV PLAZA има право изцяло по своя преценка:

а) при първо нарушение – да залепи наказателен стикер на предното стъкло на превозното средство на Посетителя;

б) за всяко следващо нарушение след първото – да изиска плащане на сума от 100 (сто) лева с включен ДДС за нарушение;

в) да премахне превозното средство от Паркинга за сметка на Посетителя, в случай че превозното средство не е надлежно паркирано в съответствие с Правилата, или представлява опасност или престоява на Паркинга след изтичане на максимално позволеното време за престой;

г) да забрани на Посетителя достъп до Паркинга с превозното средство за период до 1 година;

д) в случай че времето на престой на превозното средство на територията на Паркинга надвиши максимално позволеното време за престой по т. 10 по-горе, Посетителят дължи такса в размер на 250 (двеста и петдесет) лева с включен ДДС.

Правила и задължения на PLOVDIV PLAZA

 1. PLOVDIV PLAZA има право да събира таксите по настоящите Правила в размерите и при условията, описани в Правилата.
 2. PLOVDIV PLAZA осигурява на Посетителите необезпокояван достъп до Паркинга в съответствие с целите на настоящите Правила. PLOVDIV PLAZA не е длъжно да осигури на Посетителите свободно паркомясто при влизане в паркинга.
 3. PLOVDIV PLAZA носи отговорност само за вреди причинени от PLOVDIV PLAZA или от негови представители, в резултат на умисъл или груба небрежност. PLOVDIV PLAZA не носи отговорност за вреди, причинени от трети лица. Посетителят е задължен да информира PLOVDIV PLAZA за всички вреди, които са причинени в Паркинга, незабавно след настъпването им и във всички случай преди напускане на Паркинга.
 4. Паркингът е неохраняем и PLOVDIV PLAZA не носи отговорност за охраната на превозните средства на Посетителите. PLOVDIV PLAZA не носи отговорност в случай на претърпяна вреда или кражба на превозното средства, или в случай на кражба на вещи от превозното средство. Охраната на всяко превозно средство е отговорност на Посетителя.

Права и задължения на посетителя

 1. Посетителят следва да спазва настоящите правила, които може да бъдат изменяни изцяло по усмотрение на Наемодателя съгласно точка Д) от преамбюла по-горе.
 2. Посетителят е отговорен и следва да обезщети PLOVDIV PLAZA и/или всяко трето лице за всяка претърпяна вреда на Паркинга в резултат на действия на Посетителя или на трети лица, които са в превозното средство заедно с Посетителя. В случай на нанесена вреда, Посетителят се задължава да информира представители на PLOVDIV PLAZA и охранителната служба на Паркинга незабавно след нанасяне на вредата, но във всички случаи преди напускане на Паркинга. В случай на настъпване на друга непредвидена ситуация и/или спешен случай, Посетителят е задължен да се свърже с охранителната служба.

Видеонаблюдение и разпознаване на регистрационни номера

 1. PLOVDIV PLAZA използва технически средства за видеонаблюдение и контрол и за разпознаване на регистрационните номера на превозните средства за целите на прилагане на настоящите Правила

Защита на личните данни

 1. Дружеството обработва лични данни в качеството си администратор съгласно принципите и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 Общ Регламент Относно Защитата на Данните
 2. За целите на спазването на настоящите Правила и за целите на осигуряване на сигурност, Дружеството обработва следните лични данни на Посетителите:
 • видеоизображения;
 • данни относно регистрационни номера на МПС.
 1. Личните данни се събират чрез технически средства при управлението на пропускателния режим и сигурност в Паркинга, посредством които Администраторът осъществява видеонаблюдение, включително запис на регистрационни номера на МПС с цел последващо разпознаване.
 2. Личните данни на всеки Посетител може да бъдат разкрити на трети лица (търговски партньори на Дружеството и др.) във връзка с необходимостта от спазването на настоящите правила, както и за да бъдат защитени правно признати и легитимните си интереси на Дружеството.
 3. Срокът за обработване на личните данни е до 3 (три) месеца.
 4. След изтичането на срока за обработване на личните данни, те се унищожават от Администратора по начин и със средства, изключващи напълно последваща възможност за пълното или частичното им възстановяване.
 5. Администраторът информира, че всеки Посетител има право на достъп и коригиране на личните си данни, доколкото това не нарушава правата на трети лица, както и право да възрази пред Администратора срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това.
 6. Посетителят може да упражни правата си по чл. 30 по-горе, като подаде писмено запитване и/или уведомление чрез изпращане на електронно съобщение на следния имейл адрес: info@plovdivplaza.bg
 7. 27. Посетителят следва да предостави точни данни за идентификацията си, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.
 8. Администраторът гарантира, че личните данни на Посетителите ще се обработват в съответствие с принципите и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 Общ Регламент Относно Защитата на Данните, приложимото българско законодателство, както и своите вътрешни правила и политики относно защитата на личните данни. .