Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от „ПЛОВДИВ ПЛАЗА“ ЕАД с ЕИК 160074440

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „ПЛОВДИВ ПЛАЗА“ ЕАД с ЕИК 160074440. във връзка със сключването, обслужване и изпълнение на договори за наем на търговски площи, всякакви други отношения, свързани с поддръжката, маркетинга и управлението на Търговски център PLOVDIV PLAZA, както и видеонаблюдението, осъществявано в Търговския център.

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@plovdivplaza.bg

или на пощенски адрес: гр. Пловдив, ул. Д-р Георги Странски 3.

Ако искате да потвърдите, че „ПЛОВДИВ ПЛАЗА ЕАД с ЕИК 160074440“ обработва Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез електронен адрес: info@plovdivplaza.bg

 

ВЪВЕДЕНИЕ

„ПЛОВДИВ ПЛАЗА“ ЕАД с ЕИК 160074440. е собственик на Търговски център PLOVDIV PLAZA (по-долу „Търговския център“ или „PLOVDIV PLAZA”).

PLOVDIV PLAZA е най-големият и модерен търговски център в Пловдив със своя уникален дизайн, архитектура и над 35 000 кв. м търговска площ.

За да осъществи функционирането, управлението и развитието на Търговския център, PLOVDIV PLAZA обработва лични данни на следните основни категории субекти на данни:

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ И ДРУГИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ PLOVDIV PLAZA
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, АБОНИРАНИ ЗА ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИНИ НА PLOVDIV PLAZA
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР – ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА PLOVDIV PLAZA И НА ПАРКИНГА КЪМ НЕГО
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА НАЕМАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В PLOVDIV PLAZA
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА КОРПОРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С PLOVDIV PLAZA

КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Долната информация се отнася както до Субектите на данни, които сами са предоставили личните си данни на PLOVDIV PLAZA, така и до онези, чиито лични данни са предоставени на PLOVDIV PLAZA от трети лица (например, техните работодатели).

ПЛОВДИВ ПЛАЗА ЕАД с ЕИК 160074440, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,

ул. Д-р Георги Странски 3, Република България, представлявано от Георгиус Константину (по-долу PLOVDIV PLAZA), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва: 

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ И ДРУГИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ PLOVDIV PLAZA

PLOVDIV PLAZA обработва следните категории лични данни на лица, посетители на Търговския център PLOVDIV PLAZA и/или Фейсбук страницата на PLOVDIV PLAZA, които участват в игрите, промоциите и другите маркетингови кампании, организирани от Дружеството и са потенциални клиенти на наемателите на PLOVDIV PLAZA:

 • данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; телефон;
 • данни, във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи, коментари и други публикации в социални мрежи (за повече информация за данните, които обработваме във връзка с Фейсбук страницата на PLOVDIV PLAZA, моля вижте тук).

Цел, основание и срок на обработването

Обработваме горните данни само за следните цели:

 • администриране на игри и мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;
 • можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на PLOVDIV PLAZA и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности.

PLOVDIV PLAZA обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център, както и на база договорното задължение на PLOVDIV PLAZA да предостави награди на печелившите участници.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);
 • за целите на директен маркетинг, данните се включват в маркетингови бази данни и за тях срокът за съхранение е до 6 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните. Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Вашите права, по-долу;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – 11 години.
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, АБОНИРАНИ ЗА ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИНИ НА PLOVDIV PLAZA

PLOVDIV PLAZA обработва следните категории лични данни на посетители на Търговския център и други лица, които проявяват интерес към маркетингови активности, организирани от PLOVDIV PLAZA и чиито данни са включени в нашата маркетинг база данни:

 • за физическа идентичност: три имена, адрес, адрес на електронната поща, телефонен номер, подпис, пол.

 

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на PLOVDIV PLAZA и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности.

PLOVDIV PLAZA обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е 10 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните или получаване на заявката Ви за абонамент.

Информация как да упражните правото на възражение може да намерите в Раздел Вашите права, по-долу. 

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР– ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

PLOVDIV PLAZA обработва следните категории лични данни на посетители на Търговския център и паркинга към него:

 • за физическа идентичност: видеоизображения
 • други: данни относно регистрационните номера на превозните средства.

 

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • осигуряване на сигурността на територията на Търговски център PLOVDIV PLAZA и неговия паркинг;
 • спазване на правилата за паркиране на превозни средства на паркинга на PLOVDIV PLAZA;
 • защита при предявяване на правни претенции и искове.

PLOVDIV PLAZA обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да осигури по-високо ниво на защита и сигурност на територията на Търговския център, както и с оглед изпълнение и контрол на изпълнението на договорни задължения във връзка ползването паркинга към Търговския център.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези целите е, както следва:

 • данни, съдържащи се в общите видеозаписи: до 1 месец;
 • видеозаписи, съдържащи само регистрационни номера на превозни средства – до 1 година;
 • данни, съдържащи се във видеозаписи, при които е настъпило произшествие: до 6 години или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове,

Имате право да възразите срещу обработването, което се осъществява на основание легитимния интерес на PLOVDIV PLAZA да осигури по-високо ниво на защита и сигурност на територията на Търговския център. Повече информация как да упражните това свое право може да намерите в Раздел Вашите права, по-долу.

 

 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА НАЕМАТЕЛИ НА ПЛОЩИ В PLOVDIV PLAZA
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА КОРПОРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С PLOVDIV PLAZA

(заедно наричани по-долу „Контрагенти“)

PLOVDIV PLAZA обработва следните категории лични данни на своите Контрагенти:

 • минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – имена и ЕГН. Данни от лична карта се използват, само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител чрез нотариално заверено пълномощно.
 • лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер.

Получаваме от нашите Контрагенти такива лични данни (информация за контакт) на служители или други лица, на които нашите Контрагенти са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на лични данни по отношение на въпросните данни, и носят отговорност за предоставяне на съответните Субекти на данни на цялата необходима информация в тази връзка. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, защита срещу правни претенции.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от PLOVDIV PLAZA за следните срокове:

 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;
 • данни, обработвани във връзка с изпълнение на законови задължения – в приложимите законови срокове.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от PLOVDIV PLAZA, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

 • имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, ако сте лице, което е адресат на директен маркетинг. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено.;
 • имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на осъществяваното видеонаблюдение на Търговския център и паркинга на PLOVDIV PLAZA. Моля да имате предвид, че подаването на възражение не води до автоматично изтриване на видеозаписите, в които се съдържат Ваши лични данни. Нашият екип ще преразгледа подаденото възражение в едномесечен срок и ще направи преценка дали Вашите права и интереси имат предимство пред законовото основание за обработване.
 • всички Субекти на данни имат право:
  • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от PLOVDIV PLAZA;
  • на достъп до обработваните им лични данни;
  • на коригиране и изтриване на личните им данни;
  • на ограничаване на обработването;
  • на преносимост.

 

Може да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: info@plovdivplaza.bg
 • чрез писмо, адресирано до: „ПЛОВДИВ ПЛАЗА“ ЕАД с ЕИК 160074440, адрес: гр. Пловдив, ул. Д-р Георги Странски 3.
 • можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано от PLOVDIV PLAZA в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в електронно писмо.
 • В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:
 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Телефон: 02 / 91-53-518

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Имайте предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

PLOVDIV PLAZA може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

 

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

PLOVDIV PLAZA може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни във връзка с директен маркетинг и игри на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги, при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е необходимо (например на куриери и съорганизатори на игри с цел предоставяне на наградата).

Данните също могат да бъдат предоставени на съдружник/ци на PLOVDIV PLAZA и трети лица, които ни помагат да осъществяваме поддръжката и управлението на Търговски център PLOVDIV PLAZA, каквито са нашите счетоводители, одитори, адвокати, маркетингови агенции, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, компетентни органи, ако е надлежно изискано.

 

ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация не по-късно от 1 месец от получаването й.

 

СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА WWW.PLOVDIVPLAZA.BG

Както повечето уебстраници, и тази на PLOVDIV PLAZA събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да оптимизираме дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Може също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите.

Уебстраницата на PLOVDIV PLAZA използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“.

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Може да изпращаме чрез електронни писма периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронни писма нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях. Aктуалните правила за поверителност можете да откриете на нашата уебстраница (линк към нея).

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).